Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska Miasta Krakowa, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora, poprzez adres email smkrak@strazmiejska.krakow.pl, telefonicznie – 12 688 21 00.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@strazmiejska.krakow.pl. lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

4. Administrator zbiera od Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e – mail oraz przesłaną przez Panią/Pana dokumentację zdjęciową (zawierającą to, co osoba zgłaszająca uwidoczniła na zdjęciu). Podanie danych jest dobrowolne.

5. Dane te przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji miejsc i charakteru grafitti znajdujących się w przestrzeni publicznej np. na elewacjach budynków, murach, ekranach akustycznych, urządzeniach infrastruktury drogowej, przystankach komunikacji miejskiej, itp. w postaci bazy danych graffiti o nazwie „Baza bazgrołów dla Krakowa”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, hostingowych, pomocy prawnej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności archiwizacja) – co do zasady 6 lat.

10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO), wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.